Privacyverklaring

1. Contactgegevens

Naam ondernemer: Webtak
Vestigingsadres: Bilderdijkstraat 52 3532VH Utrecht
Telefoon: 0630126318
E-mailadres: info@embedshop.nl
Website: www.embedshop.nl
KvK-nummer: 71441093
Btw-identificatienummer: NL162327249B02

2. Omgang met persoonsgegevens

Via embedshop.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Webtak acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Webtak verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten op embedshop.nl en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsgegevens (Kvk-nummer, BTW-nummer(handels)naam,bezoekadres,factuuradres, contactgegevens, website)
E-mailadres (gebruikersnaam, corporate e-mail)
Betalingsgegevens (IBAN, BIC)

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Webtak heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@embedshop.nl of anders naar info@embedshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Webtak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
  • Het afhandelen van klachten die via, ons gebruik van embedshop.nl, zijn ontstaan.
  • Webtak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Klachten en contact
In de e-mails die u ontvangt na een bestelling op embedshop.nl treft u contactgegevens aan voor een eventuele klacht, vraag en/of opmerking. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.

6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Webtak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Webtak deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Webtak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, incassobureaus.

Met uw toestemming
Daarnaast verstrekt Webtak uw persoonsgegevens nooit aan aan andere partijen zonder u te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming.

8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Embedshop.nl gebruikt alleen functionele cookies als gaat aanbieders. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst die op embedshop.nl wordt aangeboden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies dat de aanbieder veilig in de beheeromgeving kan werken. Deze cookie informatie betreft geen persoonsgegevens.

Derden
Op embedshop.nl worden ook geen cookies geplaatst door derden.

Google Analytics
Embedshop.nl maakt geen gebruik van Google Analytics of een andere software om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Embedshop.nl in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@embedshop.nl of anders naar info@embedshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Embedshop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens van een bestelling worden bijvoorbeeld versleuteld opgeslagen en versleuteld verstuurd. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@embedshop.nl of anders naar info@embedshop.nl.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.